Photo by Raymon Kondos © 2009 Your Egypt
The new awsome bridge of Stanely