Photo by Raymon Kondos © 2009 Your Egypt
Modern monument on the Mediterranean Sea