Photo by Raymon Kondos © 2009 Your Egypt
The souk of Aswan