Photo by Raymon Kondos © 2009 Your Egypt
Kiosk of Trajan