Photo by Raymon Kondos © 2009 Your Egypt
Menna and his wife worshipping Osiris