Photo by Raymon Kondos © 2009 Your Egypt
The stairs leading to the Akhenaten's stela